Zwroty i reklamacje

Załącznik do regulaminu

“ZWROTY I REKLAMACJE”

§ 1

Prawo do odstąpienia. Zwrot Produktów i ceny zakupu

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez wskazania przyczyny w terminie 14 dni od dnia odbioru Towaru.
 2. W celu odstąpienia od Umowy należy wysłać do Sprzedawcy przed upływem terminu 14 dni od dnia odbioru Towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać z wzorcowego formularza odstąpienia stanowiącego załącznik do niniejszego dokumentu.
 3. Konsument ma obowiązek zwrotu Towarów w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.
 4. Zwrot Towarów powinien nastąpić poprzez odesłanie Towaru zapakowanego do koperty, foliopaku lub kartonu.
 5. Zwracany Towar musi zostać wysłany na adres: Palarnia Kawy Mateusz Wysocki, ul. Dębowa 4, 08-106 Zbuczyn.
 6. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą Sprzedawcy do nieuwzględnienia zwrotu Towaru.
 7.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia Towaru wysłanego za pobraniem lub usługą “e-przesyłka”.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia Towaru który nosi widoczne ślady eksploatacji.
 9. Zwrot dokonanych przez Konsumenta płatności w związku z Umową, od której Konsument odstąpił, zostanie dokonany w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Jeśli Konsument dokonał przelewu bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy, zwrot zostanie dokonany na numer rachunku bankowego podany w wypełnionym przez Konsumenta formularzu.
 10.  Bezpośrednie koszty dostarczenia zwracanego Towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument.
 11.  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12.  Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • where the subject of the service is a non-prefabricated Good, produced according to the Consumer’s specifications or serving to meet their individualized needs;
 • where the subject of the service is a Good that deteriorates quickly or has a short shelf life;
 • where the subject of the service is a Good delivered in a sealed package, which cannot be returned after opening the package for health protection or hygiene reasons, if the package was opened after receipt of the Good.

13. Sprzedawca, po otrzymaniu zwróconego Towaru, w okresie do 14 dni poinformuje Kupującego o przyjęciu zwróconego Towaru.

 

§ 2

Reklamacje Towarów

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 3. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę Towaru, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą.
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 5. Roszczenia reklamacyjne są rozpoznawane na podstawie dowodu zakupu przedstawionego przez Kupującego.
 6. W reklamacji Kupujący powinien wskazać:
 • a description of the defect (optionally a photo of the damaged Goods),
 • the requested way of resolving the complaint,
 • the Buyer’s contact details (name, surname, address, email address).
 • The Seller reserves the right to ask the Buyer for additional information if the information provided by the Buyer is incomplete and the complaint cannot be processed.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Kupującego celem uzupełniania informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane przez Kupującego informacje będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji będzie niemożliwe.

8. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie powiadomiony drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Kupującego podany w reklamacji, a w przypadku jego braku na adres pocztowy Kupującego.

9. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

10.Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność Towaru konsumpcyjnego z Umową, gdy Kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

11. W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Kupującym niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona w możliwym zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady Towaru.

 

 


 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Palarnia Kawy Mateusz Wysocki, ul. Dębowa 4, 08-106 Zbuczyn
email: info@wysocki.coffee

 

Ja, poniżej podpisany/podpisana niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Towarów:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa, ilość opakowań Towaru)

 

Data odbioru Towaru przez Konsumenta:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Imię, nazwisko oraz adres do doręczeń Konsumenta:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Numer rachunku bankowego dla celów zwrotu dokonanej płatności:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer rachunku należy wskazać wyłącznie wtedy, gdy wyrażają Państwo zgodę na zwrot płatności za pośrednictwem rachunku bankowego. 

Nie należy wypełniać, gdy płatność za zamówienie została dokonana elektronicznie lub kartą.

 

Podpis oraz data
………………………………………………………

 

Administratorem danych osobowych jest Mateusz Wysocki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Palarnia Kawy Mateusz Wysocki, ul. Dębowa 4, 08-106 Zbuczyn, NIP:  8212581951, REGON: 147377392. Celem przetwarzania danych osobowych zawartych w formularzu odstąpienia od umowy jest realizacja prawa odstąpienia, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przenoszenia Państwa danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl